Σχετικά με την Finman

Παρά την πρόοδο στον οικονομικό τομέα, ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός δεν είναι πάντα δεδομένος ακόμη και στις ανεπτυγμένες χώρες. Για το λόγο αυτό, οκτώ οργανισμοί από επτά ευρωπαϊκές χώρες (Βουλγαρία, Βέλγιο, Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία και Ισπανία) στοχεύουν στην προώθηση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού μεταξύ των πολιτών της ΕΕ και στην παροχή πρακτικής καθοδήγησης σε αυτό το θέμα.Το έργο Finman στοχεύει να προσεγγίσει άτομα με χαμηλές χρηματοοικονομικές δεξιότητες και να παράγει εξατομικευμένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο για τα πιο σημαντικά θέματα χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού, παρέχοντας γνώσεις προσανατολισμένες στην πραγματική ζωή και κρίσιμες χρηματοοικονομικές ικανότητες. Το περιεχόμενο αυτό θα καλύπτει μια σειρά μαθημάτων, με βάση την κατανόηση των προβλημάτων των ομάδων-στόχων και θα μεταφερθεί αργότερα σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα κατάρτισης, όπου θα είναι εύκολα προσβάσιμο από το ευρύτερο κοινό.

Επισκόπηση του έργου

Το έργο θα ανταποκριθεί στην ανάγκη για μεθοδολογικά εργαλεία για τη διδασκαλία αυτού του περίπλοκου θέματος σε προσιτή γλώσσα και θα αυξήσει τις ικανότητες των εκπαιδευτών όσον αφορά την ενεργό χρήση ψηφιακών εργαλείων και στοιχείων παιχνιδοποίησης. Προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερος μακροπρόθεσμος αντίκτυπος και καλύτερη δυνατότητα μεταφοράς των αποτελεσμάτων του έργου, η κοινοπραξία θα αναπτύξει ένα σχέδιο συνεργασίας FINMAN για τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών προκειμένου να βελτιωθεί η εκπαίδευση στον οικονομικό αλφαβητισμό και να καταστεί προσιτή σε όλους.Μεταξύ των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του έργου είναι:

Πληροφορίες για το έργο