Модул 2: Пенсии, социално осигуряване и ранно мислене за бъдещето

2 students enrolled
0
0 reviews
  • Description
  • Curriculum
  • Reviews

Въведение

Модул 2 въвежда понятието социално осигуряване, пенсии и нагласата за ранно мислене за бъдещето. Това ще обясни важността и необходимостта от социалноосигурителни вноски от всяко лице на заплата, дори ако по-голямата част от хората не желаят да видят намаляването на доходите си. Ще бъде представено разделянето на социалното осигуряване на различни принципи, като се даде кратко обяснение за всеки от тях.

След това ще се фокусираме върху пенсиите и понятието ще бъде обяснено. Основният извод на този раздел е фактът, че много хора се обръщат към частни пенсии, защото държавните пенсии не са достатъчни, за да могат пенсионерите да живеят комфортно в бъдеще. Това ще подчертае важността на ранното спестяване за бъдещето, дори ако пенсионирането изглежда далечно.

Преминавайки към следващия раздел, ролята на ЕС ще бъде анализирана, като се фокусираме върху три от неговите инициативи. Мотивацията на ЕС към социалното осигуряване и пенсиите показва тяхното значение не само на лично, но и на европейско ниво, тъй като това е един от приоритетите на Съюза. Освен това ще бъде разгледан профилът на всичките седем страни партньори и ще се сравнят техните пенсионни системи, като се направи заключение за основните им прилики и разлики. И накрая, примери за пенсии от втори и трети стълб ще бъдат демонстрирани като допълнителен ресурс за заинтересованите.

Цели

  • Задълбочен преглед на социалното осигуряване, пенсиите и подготовката за бъдещето.
  • Да бъдете автономни при справянето с финансови въпроси, свързани с пенсионното осигуряване, и да не бъдете неподготвени.
  • Да разберете важността на социалноосигурителните вноски не само на лично, но и на социално и национално ниво.